Privacybeleid

ARTIKEL 1: ALGEMENE PRINCIPES

1.1 BattleKart Europe BV met maatschappelijke zetel te Valemprezstraat B3 B9 – 7711 Dottenijs (België), ingeschreven aan de KBO onder het nummer 0525.657.054 (hierna “BattleKart Entertainment” genoemd), beheert de website https://www.battlekart.com (hierna de “Site” genoemd).

1.2 Alle gegevens van persoonlijke aard die wij verzamelen (hierna de “Gegevens” genoemd) worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, met name: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming, “GDPR”); de Richtlijn 2002/58/EG, gewijzigd door Richtlijn 2009/136/EG; de wet van 13 juni 2005, bekend als de “wet inzake elektronische communicatie”, zoals gewijzigd bij de wet van 10 juli 2012.

1.3 U wordt verzocht dit privacybeleid aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Het privacybeleid beschrijft zowel de maatregelen die worden genomen voor de verwerking en het beheer van uw Gegevens bij het gebruik van de website alsook uw rechten als gebruiker van de site.

2.2 Het privacybeleid is van toepassing op alle diensten die BattleKart Entertainment via de website aanbiedt.

ARTIKEL 3: GEGEVENS DIE VERZAMELD KUNNEN WORDEN

3.1 Wanneer u onze Site bezoekt, kunnen wij op verschillende manieren informatie (onder meer Gegevens) verzamelen:

3.1.1 Door gebruikers verstrekte Gegevens. Wij verzamelen de Gegevens die u op de Site verstrekt om BattleKart Entertainment in staat te stellen u een eenvoudige, persoonlijke en intuïtieve ervaring te bieden wanneer u op onze Site boekt.

3.1.2 Informatie die met behulp van technologische hulpmiddelen wordt verzameld. Wanneer u onze Site bezoekt, kunnen onze computersystemen passieve Gegevens verzamelen, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) of browsertype. We gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen over de datum en het tijdstip van uw bezoek of de bezochte rubrieken op de Site.

3.2 Door onze Site te bezoeken of uw Gegevens te communiceren, stemt u in met en geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw Gegevens zoals beschreven in het privacybeleid. Als u niet akkoord gaat of geen toestemming kunt geven voor het verzamelen of verwerken van uw Gegevens zoals beschreven in dit beleid, maak dan geen gebruik van de Site.

3.3 U hebt het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken door contact op te nemen met BattleKart Entertainment op het volgende adres: Valemprezstraat 63 B9 – 7711 Dottenijs (België) of per e-mail: info@battlekart.com.

ARTIKEL 4: DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

4.1 De Gegevens die wij verzamelen worden gebruikt om uw deelname aan de BattleKart-races te registreren. Daarnaast worden ze gebruikt om de diensten die wij u aanbieden te verbeteren door ons te informeren over uw interesses op het gebied van de functies, prestaties en ondersteuning van onze diensten.

4.2 Wij kunnen de door ons (of via andere media) verzamelde Gegevens gebruiken voor promotionele, informatieve of commerciële communicatie. Om u in staat te stellen beter gebruik te maken van de Site en om u op de hoogte te houden van onze nieuwigheden en aanbiedingen van het moment, kunnen wij u gratis nieuwsbrieven toesturen. Als u gebruik hebt gemaakt van de diensten van BattleKart, kunnen wij u via e-mail promoties en informatie over het gebruik van de Site toesturen, tenzij u daartegen bezwaar maakt.

4.3 Wij kunnen deze Gegevens ook gebruiken voor onderzoek met als doel onze dienstverlening te verbeteren.

4.4 Het is mogelijk dat wij uw Gegevens moeten bekendmaken als dat nodig is (a) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om te voldoen aan een beschikking of injunctie van de rechtbanken en gerechtshoven; of (b) om onze rechten of die van de gebruikers van de Site te beschermen en te verdedigen.

4.5 Wij kunnen uw Gegevens per e-mail aan onze partners voor direct marketing doorgeven als u ervoor kiest om onze commerciële aanbiedingen te ontvangen. We zullen hoe dan ook alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat dergelijke bedrijven zich aan dit privacybeleid houden. Onze politiek bestaat erin deze bedrijven te verbieden uw Gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van de producten en/of diensten waarom BattleKart uitdrukkelijk heeft gevraagd.

4.6 Wij zullen uw Gegevens ook moeten doorgeven aan onze partner voor ERP- en facturatiesoftware, om de dienstverlening op onze site te kunnen garanderen. Onze databaseprovider en webontwikkelaar hebben automatisch toegang tot uw Gegevens, maar zij mogen deze enkel en alleen gebruiken om de verbeteringen aan de website te testen.

4.7 Wij kunnen de Gegevens anoniem maken door het verwijderen van persoonlijk identificeerbare elementen zoals je naam en e-mailadres, en de Gegevens herstructureren voor gebruik in marktonderzoek of andere zakelijke doeleinden. Wij kunnen deze geanonimiseerde informatie dan aan derden doorgeven.

4.8 Behalve zoals beschreven in dit artikel, staan wij de verkoop of overdracht van Gegevens aan derden niet toe zonder uw toestemming. BattleKart-franchisenemers zullen de mogelijkheid hebben om in onze database te zoeken naar een gebruiker.

ARTIKEL 5: RECHT VAN VERZET

5.1 U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens en tegen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden, meer bepaald prospectiedoeleinden. Dit recht kan worden uitgeoefend door een schrijven te sturen naar de maatschappelijke zetel van BattleKart: Valemprezstraat 63 B9 – 7711 Dottenijs (België) of per e-mail: info@battlekart.com.

5.2 Om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrieven kunt u gebruik maken van het recht van verzet door te klikken op de uitschrijvingslink onderaan elk van onze nieuwsbrieven. Een uitschrijvingsverzoek is pas geslaagd indien u een bevestiging ontvangt. Is dit niet het geval, kunt u uw recht van verzet uitoefenen zoals beschreven in artikel 6.1 van dit privacybeleid.

ARTIKEL 6: RECHT TOT TOEGANG, CORRECTIE, SCHRAPPING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

6.1 U beschikt over het recht op toegang tot en correctie, schrapping en beperking van het gebruik van uw Gegevens overeenkomstig de artikelen 15, 16, 17 en 18 van de GDPR (General Data Protection Regulation).

6.2. 6.2 Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een schrijven te sturen naar de maatschappelijke zetel van BattleKart Entertainment: Valemprezstraat 63 B9 – 7711 Dottenijs (België) of per e-mail: info@battlekart.com.

6.3 Alvorens te reageren op een verzoek in dit verband, kunnen wij u vragen om u te identificeren.

ARTIKEL 7: RECHT VAN OVERDRAAGBAARHEID

U beschikt ook over het recht om de Gegevens die u hebt verstrekt aan BattleKart Entertainment te ontvangen in een gestructureerd formaat, courant gebruikt en leesbaar door een machine, en over het recht om deze door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van dergelijke Gegevens, in het geval de verwerking ervan gebeurt met behulp van geautomatiseerde processen.

ARTIKEL 8: COOKIES

8.1 Cookies zijn gegevens die vanuit uw browser naar uw computer worden verzonden wanneer u de Site bezoekt. Ze bevatten een uniek identificatienummer. Cookies vereenvoudigen de toegang tot de Site en het surfen en verhogen de snelheid en efficiëntie van het gebruik van laatstgenoemden. Ze kunnen ook worden gebruikt om de Site te individualiseren op basis van uw persoonlijke voorkeuren. Cookies maken het ook mogelijk om het gebruik van de Site te analyseren.

8.2. 8.2 BattleKart Entertainment informeert u over de soorten cookies die op de Site worden gebruikt:

analytische cookies (Google Analytics, Facebook); deze cookies worden gebruikt om Gegevens bij te houden die zijn geregistreerd in uw klantenaccount; De sessiecookies worden ingezet om uw gebruik van de Site te vergemakkelijken door bepaalde Gegevens over u op te slaan (taal van de Site, gebruikersnaam en wachtwoord om aan te melden op de Site, …);
Het doel van marketingcookies is om ons te voorzien van informatie over de producten, diensten en pagina’s die u bezoekt. Ze stellen ons in staat om de advertenties die u op de Site worden aangeboden te personaliseren door middel van zogenaamde “retargeting”-technieken op basis van uw eerdere zoekopdrachten en uw selectiecriteria (interne retargeting voor de weergave van de startpagina, niet-afgewerkte aankopen en verlanglijstjes, en retargeting op sites buiten BattleKart (Facebook, Google targeting, Big data, Google My business, enz.).
Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie, verzamelen deze cookies geen informatie die de internetgebruiker persoonlijk kan identificeren. Aangezien deze cookies uitsluitend voor hun technische functionaliteit worden ingezet, is hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming van de abonnee vereist.

8.3. 8.3 Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie is uw toestemming niet vereist wanneer de installatie van een cookie uitsluitend het doel heeft om communicatie via elektronische middelen toe te staan of te vergemakkelijken, of wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de levering van een online dienst op uw uitdrukkelijk verzoek (sessiecookies).

8.4. 8.4 Voor marketingcookies wordt uw toestemming of uw weigering aan ons kenbaar gemaakt door de configuratie van uw browsersoftware of door de configuratie van andere technische middelen die door de Site worden ondersteund en die ons toelaten uw surfgedrag op de Site te beheren.

8.5. 8.5 U kunt de installatie van technische cookies weigeren door de onderstaande procedures te volgen, afhankelijk van uw browser:

 • Wanneer u op het internet surft met Internet Explorer, volg dan de hier beschreven procedure;

 • Wanneer u op het internet surft met Mozilla Firefox, volg dan de hier beschreven procedure;

 • Wanneer u op het internet surft met Google Chrome, volg dan de hier beschreven procedure;

 • Wanneer u op het internet surft met Safari, volg dan de hier beschreven procedure.


 • 8.6. 8.6 BattleKart Entertainment informeert u over het feit dat het deactiveren van cookies de optimale navigatie en functionaliteit van de Site kan belemmeren.

  8.7. 8.7 U heeft altijd de mogelijkheid om geaccepteerde cookies te verwijderen. Als u cookies wilt verwijderen, worden de instellingen of voorkeuren die door deze cookies worden geregeld eveneens verwijderd.

  ARTIKEL 9: BEVEILIGING

  Om de bescherming van de verzamelde Gegevens te garanderen, hebben we een programma geïnstalleerd om de opgeslagen informatie te beveiligen. Bovendien zijn onze computersystemen uitgerust met gegevensversleuteling en softwarebeveiliging.

  ARTIKEL 10: RECHT OP BEZWAAR

  Zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een controle-instantie, meer bepaald bij de lidstaat van uw normale woonplaats, werkplaats of plaats waar de vermeende inbreuk plaatsvond, indien u van mening bent dat de verwerking van uw Gegevens een inbreuk vormt op de GDPR (General Data Protection Regulation).

  Gegevensbeschermingsautoriteit • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

  Tel : +32(0)2 274 48 00 • Fax : +32(0)2 274 48 35

  Email : commission@privacycommission.be